Yayın İlkeleri ve Politikaları

YAYIN İLKELERİ

1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EBYÜ-HFD), bilimsel, hakemli ve ulusal bir dergidir.
2. Dergi’nin yayın dili, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadır.
3. Dergi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergi’nin Mart sayısı için son yazı kabul tarihi 31 Ocak; Eylül sayısı için son yazı kabul tarihi ise 31 Temmuz’dur. Bu tarihlerden sonra gönderilecek çalışmalar, takip eden sayı için yayın değerlendirme listesine alınacaktır.

4. Dergi’ye gönderilen çalışmalar, kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Çalışmanın Dergi’ye gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

5. Dergi’de, makale, karar incelemesi, çeviri, yasal kurallar değerlendirmesi ve kitap eleştirisi gibi çalışmalara yer verilir. Bu tür çalışmaların yayımlanıp yayımlanmayacağına, Yayın Kurulu tarafından karar verilir. Çevirilerin orijinal dildeki nüshasının gönderilmesi şarttır. Ayrıca; çevirilerde, çeviri yapan yazar, asıl eser üzerindeki hak sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak yazılı izin almış olmalıdır.

6. Çalışmaların, dergihukuk@erzincan.edu.tr e-posta adresine Microsoft Word yazılımı formatında (*.doc, *.docx) ve derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen metin yazarın kimliğini belirleyecek herhangi bir ifade içermemelidir. Yazar, gönderdiği e-posta içinde, adını-soyadını, (varsa) akademik unvanını, orcid.org adresinden alacağı araştırmacı kimlik numarasını, çalıştığı kurumu, iletişim adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir. Posta ile bir nüsha (yazarın adı gözükmeyecek biçimde) A4 boyutunda çıktısı alınarak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Mimar Sinan Mah. 24070 Merkez/Erzincan adresine gönderilen çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

7. Dergi’ye gönderilen çalışmalarda, ilk sayfada çalışma başlığının altında yazarın yalnızca ismine yer verilmeli, ismin yanında ( * ) simgesiyle oluşturulacak dipnotta sırasıyla akademik unvan, görevli olunan üniversite, fakülte ve bölümü, ORCID kimliği ile yazarın kurumsal e-posta adresine yer verilmelidir.

8. Çalışmaların ilk değerlendirilmesi editör tarafından yapılacak ve daha sonra Yayın Kuruluna sunulacak olup; intihal raporu sonucunun yayın kurulunca belirlenen oranı aşması, olağanın dışında yazım yanlışlarının bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yayın ilkelerine uygun hazırlanmadığının tespit edilmesi, çalışmanın Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Gönderilen çalışmaların yayınlanmasında nihai takdir Dergi Yayın Kuruluna aittir.

9. Editör tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra Yayın Kuruluna sunulan ve geri çekilmeyen çalışmalar, “nesnel değerlendirme ilkesi” uyarınca ilgili olduğu alanda, yazara göre daha üst bir akademik unvana sahip en az iki hakemin incelemesine sunulur. Yazarlara çalışmanın hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Dergi’de yayımlanacak çalışmalar, çift kör hakemlik esasına göre hakem incelemesinden geçirilerek hakemlerden gelen rapor doğrultusunda çalışmanın yayınlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, bu durumdan en kısa sürede haberdar edilir.

10. Hakemlerden gelen raporlardan birinin olumsuz, diğerinin olumlu olması durumunda, üçüncü bir hakeme gönderilip gönderilmemesi yayın kurulunun takdirindedir. Üçüncü hakem incelemesine gönderilmeyen veya üçüncü hakem raporunun da olumsuz olması durumunda çalışma yayımlanmayacaktır. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda, yazar, hakem tarafından belirtilen düzeltmeler dışında esaslı değişiklikler yapamaz. Yazar, hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra, hakemlerin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir. Yayımlanmayan çalışmalar, yazarına geri gönderilmez, yazara sadece durum hakkında bilgi verilir.

11. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talep bulunmadıkça Dergi’nin bir sonraki sayısı için değerlendirilir.
12. Çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, elektronik ortamda tam metin (her türlü formatta) olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım haklarına sahiptir. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.

13. Dergi’de yayımlanan çalışmalardaki görüşlerle, bunlara dair oluşacak sorumluluk yazarına veya yazarlarına aittir.

 


YAZIM KURALLARI

1. Gönderilecek çalışmaların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto; dipnotların 10 punto olarak hazırlanması ve 50 sayfayı (bu sayfa sayısı belirtilen format için geçerlidir; mizanpajdan sonra artabilir) geçmemesi gerekmektedir. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Dipnot metni, iki yana yaslı ve 3 nk aralıkla yazılmalıdır. Çalışmanın sonunda, çalışmada kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.
2. Dergi’ye gönderilen çalışmalarda, hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere çalışma başlığı (title), en az 100 en fazla 200 sözcükten oluşan öz (abstract) ve en az 5 en fazla 10 sözcük veya sözcük grubundan oluşan anahtar kelimeler (keywords) belirtilmiş olmalıdır.
3. Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Çalışmalarda Microsoft Word otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar, tırnak içinde ve italik karakter kullanılarak belirtilir. Virgül, nokta ve diğer noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.
4. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında, kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır.
5. Giriş, Sonuç/Değerlendirme ve Kaynakça başlık numarası verilmeksizin bold (kalın) ve tümü büyük harfle yazılır. Ayrıca giriş, sonuç ve kaynakça ana metinden ayrı sayfalarda başlamalıdır. Metin içerisinde başlıklar bold (kalın), iki tarafa yaslı ve Times New Roman olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

ÖZ
ABSTRACT
GİRİŞ
I. TÜMÜ BÜYÜK HARF
A. Sadece İlk Harfler Büyük
1. Sadece İlk Harfler Büyük
a. Sadece İlk Harfler Büyük
1) Sadece İlk Harfler Büyük

a) İtalik ve Sadece İlk Harfler Büyük
SONUÇ
KAYNAKÇA

6. Aşağıda detayları belirtilen atıf usulünde kural bulunmayan durumlarda Chicago atıf sistemi takip edilmelidir. Dergi’nin bütünselliği açısından aşağıda gösterilen örneklere uyulmalıdır.
Aşağıdaki örnekler, Dipnotlar ve Kaynakça sistemini kullanan atıfları göstermektedir.

7. Tek Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
Ad Soyad, Eser Adı, Basım/Baskı/Bası sayısı, Yayımlayan kuruluş, Eserin basıldığı yer/şehir yayım yılı, sayfa numarası.
1. Sururi Aktaş, Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi, 2. Bası, Liberte Yayınları, Ankara 2018, s. 25.
2. Aktaş, s. 25.
Kaynakçada:
Soyad, Ad. Eser Adı. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Basım/Baskı/Bası sayısı, Yayım yılı.
Aktaş, Sururi. Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi. 2. Bası, Liberte Yayınları, Ankara 2018.

8. İki Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. İbrahim Özbay/Taner Emre Yardımcı, Tebligat Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 60.
2. Özbay/Yardımcı, s. 60.
Kaynakçada:
Özbay, İbrahim/Yardımcı, Taner Emre. Tebligat Hukuku. Adalet Yayınevi, Ankara 2018.

9. Üç Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Bihterin Vural Dinçkol/Mehmet Akad/Nihat Bulut, Genel Kamu Hukuku, 15. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2019, s. 34.
2. Vural Dinçkol/Akad/Bulut, s. 34.
Kaynakçada:
Vural Dinçkol, Bihterin/Akad, Mehmet/Bulut, Nihat. Genel Kamu Hukuku. Der Yayınları, İstanbul 2019.

10. Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Cem Baygın ve diğerleri, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – III (Eşya Hukuku), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 10.
2. Baygın ve diğerleri, s. 10.
Kaynakçada:
Baygın, Cem/Nar, Ahmet/Aksan Nar, Şerife/Bulut, Meltem. Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – III (Eşya Hukuku). Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

11. Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Haz. Şükrü Haluk Akalın ve diğerleri, 11. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 19.
2. Türk Dil Kurumu, s. 23.
Kaynakçada:
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Haz. Şükrü Haluk Akalın ve diğerleri, 11. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2019.

12. Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, Çev. Sami Selçuk, 8. Bası, İmge Kitabevi, Ankara 2019, s. 61.
2. Beccaria, s. 61.
Kaynakçada:
Beccaria, Cesare. Suçlar ve Cezalar Hakkında. Çev. Sami Selçuk, İmge Kitabevi, Ankara 2019.
Yazar belli değilse eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından (Haz.) veya (Çev.) yazılır.

13. Kitaptan Bir Bölüm:
Dipnotta:
1. Ayhan Döner, “Anayasa Mahkemesi’nde Görülen Davalar”, Hukuk Davaları – 1, Editör/Editörler, Efrail Aydemir/Yusuf Memiş/Ahmet Cemal Ruhi/Sema Güleç Uçakhan/Çilem Bahadır/Mutlu Dinç, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 31.
2. Döner, s. 31.
Kaynakçada:
Döner, Ayhan. “Anayasa Mahkemesi’nde Görülen Davalar”. Hukuk Davaları – 1, Editör/Editörler, Efrail Aydemir, Yusuf Memiş, Ahmet Cemal Ruhi, Sema Güleç Uçakhan, Çilem Bahadır ve Mutlu Dinç, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 20-80.

14. Basılı Makale:
Dipnotta:
1. Burhan Caner Hacıoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İhlal Kararlarının Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Yeni Bir Muhakemenin Yenilenmesi Sebebi Olarak Kabulü ve İzlenecek Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 1-2, 2004, s. 24. (Dergi adı uzun yazılabileceği gibi, standart ve yaygın bir kısaltma tercih edilebilir).
2. Hacıoğlu, s. 24.
Kaynakçada:
Hacıoğlu, Burhan Caner. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İhlal Kararlarının Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Yeni Bir Muhakemenin Yenilenmesi Sebebi Olarak Kabulü ve İzlenecek Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme”. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi. C. VIII, S. 1-2, 2004, s. 93-113.

15. Elektronik Makale:
Dipnotta:
1. Muhammet Emin Ruhi, “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Yakalanan Kişinin Derhal Hâkim Önüne Çıkarılması Hakkı”, e-akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 25, (Mart 2004), s. 19, E.T. 31.08.2020.
2. Ruhi, s. 19.
Kaynakçada:
Ruhi, Muhammet Emin. “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Yakalanan Kişinin Derhal Hâkim Önüne Çıkarılması Hakkı”. e-akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi. S. 25, (Mart 2004), http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu= %20b%C4%B1rak%C4%B1lamaz. E.T. 31.08.2020. (Atıf yapılan uzantının bağlantı adresi, zorunlu değilse sadece kaynakçada gösterilmeli, dipnotta yer verilmemelidir).

16. Tez:
Dipnotta:
1. Ahmet Nar, Türk Miras Hukukunda Tenkis, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2015, s. 38.
2. Nar, s. 38.
Kaynakçada:
Nar, Ahmet. Türk Miras Hukukunda Tenkis. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2015.

17. Konferans/ Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler/Bildiriler:
Dipnotta:
1. Mehmet Akif Etgü, “Tarımsal Kalkınmanın Sağlanmasında Devletin Rolü”, 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tokat, Türkiye, 21-22-23 Haziran, 2019), s. 42.
2. Etgü, s. 42.
Kaynakçada:
Etgü, Mehmet Akif. “Tarımsal Kalkınmanın Sağlanmasında Devletin Rolü”. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tokat, Türkiye, 21-22-23 Haziran, 2019).

18. Yargı Kararları
Mahkeme adı kısaltması, Dairesi, Esas numarası, Karar numarası, Karar Tarihi, (Kararın Yayım Yeri)
Yarg. 4. HD., E. 2008/1699, K. 2008/13767, 10.11.2008, (Erişim kaynağı ya da bağlantısı)
AYM, E. 2015/17, K. 2015/20, 05.03.2015, (RG., 19.6.2015, S. 29391).
AİHM, Aydemir/Türkiye, 2568/2020, 05.03.2021, § 10.

19. Web Sayfası:
Örnek 1:
Dipnotta:
1. “Google Gizlilik Politikası”, (varsa sayfa ya da paragraf numarası) https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=tr, E.T. 31.08.2020.
2. “Google Gizlilik Politikası”.
Kaynakçada:
Google. “Google Gizlilik Politikası”. (varsa sayfa ya da paragraf numarası) https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=tr, E.T. 31.08.2020.

Örnek 2:
Dipnotta:
1. Jeremy Waldron, “The Rule of Law”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/rule-of-law/, E.T. 01.10.2021.
2. Waldron, “The Rule of Law”.
Kaynakçada:
Waldron, Jeremy. “The Rule of Law”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition). Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/rule-of-law/, E.T. 01.10.2021.