Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

YAYIN İLKELERİ

1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EBYÜ-HFD), bilimsel, hakemli ve ulusal bir dergidir.
2. Dergi’nin yayın dili, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadır.
3. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergi’nin Haziran sayısı için son yazı kabul tarihi 30 Nisan ; Aralık sayısı için son yazı kabul tarihi ise 31 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek çalışmalar, takip eden sayı için yayın değerlendirme listesine alınacaktır.
4. Dergi’ye gönderilen çalışmalar, kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Çalışmanın Dergi’ye gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
5. Dergi’de, makale, karar incelemesi, çeviri, yasal kurallar değerlendirmesi ve kitap eleştirisi gibi çalışmalara yer verilir. Bu tür çalışmaların yayımlanıp yayımlanmayacağına, Editör/Yayın Kurulu tarafından karar verilir. Çevirilerin orijinal dildeki nüshasının gönderilmesi şarttır. Ayrıca; çevirilerde, çeviri yapan yazar, asıl eser üzerindeki hak sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak yazılı izin almış olmalıdır.
6. Çalışmaların, dergipark üzerinden Microsoft Word yazılımı formatında (*.doc, *.docx) ve derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen metin yazarın kimliğini belirleyecek herhangi bir ifade içermemelidir. Yazar, gönderdiği e-posta içinde, adını-soyadını, (varsa) akademik unvanını, orcid.org adresinden alacağı araştırmacı kimlik numarasını, çalıştığı kurumu, iletişim adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir.
7. Dergi’ye gönderilen çalışmalarda, tam metinde yazar bilgisi yer almamalı, kapak sayfası adlı ayrı bir dosyada, isim-soyisim, akademik unvan, görevli olunan üniversite, fakülte ve bölümü, ORCID kimliği ile yazarın kurumsal e-posta adresine yer verilmelidir.
8. Dergi’de yayımlanan çalışmalardaki görüşlerle, bunlara dair oluşacak sorumluluk yazarına veya yazarlarına aittir.
9. Çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, elektronik ortamda tam metin (her türlü formatta) olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım haklarına sahiptir. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.

YAZIM KURALLARI

1. Gönderilecek çalışmaların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto; dipnotların 10 punto olarak hazırlanması ve 50 sayfayı (bu sayfa sayısı belirtilen format için geçerlidir; mizanpajdan sonra artabilir) geçmemesi gerekmektedir. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Dipnot metni, iki yana yaslı ve 3 nk aralıkla yazılmalıdır. Çalışmanın sonunda, çalışmada kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.
2. Dergi’ye gönderilen çalışmalarda, hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere çalışma başlığı (title), en az 100 en fazla 200 sözcükten oluşan öz (abstract) ve en az 5 en fazla 10 sözcük veya sözcük grubundan oluşan anahtar kelimeler (keywords) belirtilmiş olmalıdır.
3. Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Çalışmalarda Microsoft Word otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar, tırnak içinde ve italik karakter kullanılarak belirtilir. Virgül, nokta ve diğer noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.
4. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında, kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır.
5. Giriş, Sonuç/Değerlendirme ve Kaynakça başlık numarası verilmeksizin bold (kalın) ve tümü büyük harfle yazılır. Ayrıca giriş, sonuç ve kaynakça ana metinden ayrı sayfalarda başlamalıdır. Metin içerisinde başlıklar bold (kalın), iki tarafa yaslı ve Times New Roman olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

ÖZ
ABSTRACT
GİRİŞ
I. TÜMÜ BÜYÜK HARF
A. Sadece İlk Harfler Büyük
1. Sadece İlk Harfler Büyük
a. Sadece İlk Harfler Büyük
1) Sadece İlk Harfler Büyük

a) İtalik ve Sadece İlk Harfler Büyük
SONUÇ
KAYNAKÇA

6. Aşağıda detayları belirtilen atıf usulünde kural bulunmayan durumlarda Chicago atıf sistemi takip edilmelidir. Dergi’nin bütünselliği açısından aşağıda gösterilen örneklere uyulmalıdır.
Aşağıdaki örnekler, Dipnotlar ve Kaynakça sistemini kullanan atıfları göstermektedir.

7. Tek Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
Ad Soyad, Eser Adı, Basım/Baskı/Bası sayısı, Yayımlayan kuruluş, Eserin basıldığı yer/şehir yayım yılı, sayfa numarası.
1. Sururi Aktaş, Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi, 2. Bası, Liberte Yayınları, Ankara 2018, s. 25.
2. Aktaş, s. 25.
Kaynakçada:
Soyad, Ad. Eser Adı. Basım/Baskı/Bası sayısı, Yayımlayan kuruluş, Eserin basıldığı yer/şehir Yayım yılı.
Aktaş, Sururi. Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi. 2. Bası, Liberte Yayınları, Ankara 2018.

8. İki Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. İbrahim Özbay/Taner Emre Yardımcı, Tebligat Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 60.
2. Özbay/Yardımcı, s. 60.
Kaynakçada:
Özbay, İbrahim/Yardımcı, Taner Emre. Tebligat Hukuku. Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
9. Üç Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Bihterin Vural Dinçkol/Mehmet Akad/Nihat Bulut, Genel Kamu Hukuku, 15. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2019, s. 34.
2. Vural Dinçkol/Akad/Bulut, s. 34.
Kaynakçada:
Vural Dinçkol, Bihterin/Akad, Mehmet/Bulut, Nihat. Genel Kamu Hukuku. Der Yayınları, İstanbul 2019.

10. Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Cem Baygın ve diğerleri, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – III (Eşya Hukuku), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 10.
2. Baygın ve diğerleri, s. 10.
Kaynakçada:
Baygın, Cem/Nar, Ahmet/Aksan Nar, Şerife/Bulut, Meltem. Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – III (Eşya Hukuku). Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

11. Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Haz. Şükrü Haluk Akalın ve diğerleri, 11. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 19.
2. Türk Dil Kurumu, s. 23.
Kaynakçada:
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Haz. Şükrü Haluk Akalın ve diğerleri, 11. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2019.

12. Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, Çev. Sami Selçuk, 8. Bası, İmge Kitabevi, Ankara 2019, s. 61.
2. Beccaria, s. 61.
Kaynakçada:
Beccaria, Cesare. Suçlar ve Cezalar Hakkında. Çev. Sami Selçuk, İmge Kitabevi, Ankara 2019.
Yazar belli değilse eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından (Haz.) veya (Çev.) yazılır.

13. Kitaptan Bir Bölüm:
Dipnotta:
1. Ayhan Döner, “Anayasa Mahkemesi’nde Görülen Davalar”, Hukuk Davaları – 1, Editör/Editörler, Efrail Aydemir/Yusuf Memiş/Ahmet Cemal Ruhi/Sema Güleç Uçakhan/Çilem Bahadır/Mutlu Dinç, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 31.
2. Döner, s. 31.
Kaynakçada:
Döner, Ayhan. “Anayasa Mahkemesi’nde Görülen Davalar”. Hukuk Davaları – 1, Editör/Editörler, Efrail Aydemir, Yusuf Memiş, Ahmet Cemal Ruhi, Sema Güleç Uçakhan, Çilem Bahadır ve Mutlu Dinç, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 20-80.

14. Basılı Makale:
Dipnotta:
1. Burhan Caner Hacıoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İhlal Kararlarının Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Yeni Bir Muhakemenin Yenilenmesi Sebebi Olarak Kabulü ve İzlenecek Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 1-2, 2004, s. 24. (Dergi adı uzun yazılabileceği gibi, standart ve yaygın bir kısaltma tercih edilebilir).
2. Hacıoğlu, s. 24.
Kaynakçada:
Hacıoğlu, Burhan Caner. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İhlal Kararlarının Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Yeni Bir Muhakemenin Yenilenmesi Sebebi Olarak Kabulü ve İzlenecek Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme”. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi. C. VIII, S. 1-2, 2004, s. 93-113.

15. Elektronik Makale:
Dipnotta:
1. Muhammet Emin Ruhi, “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Yakalanan Kişinin Derhal Hâkim Önüne Çıkarılması Hakkı”, e-akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 25, (Mart 2004), s. 19, E.T. 31.08.2020.
2. Ruhi, s. 19.
Kaynakçada:
Ruhi, Muhammet Emin. “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Yakalanan Kişinin Derhal Hâkim Önüne Çıkarılması Hakkı”. e-akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi. S. 25, (Mart 2004), http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu= %20b%C4%B1rak%C4%B1lamaz. E.T. 31.08.2020. (Atıf yapılan uzantının bağlantı adresi, zorunlu değilse sadece kaynakçada gösterilmeli, dipnotta yer verilmemelidir).

16. Tez:
Dipnotta:
1. Ahmet Nar, Türk Miras Hukukunda Tenkis, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2015, s. 38.
2. Nar, s. 38.
Kaynakçada:
Nar, Ahmet. Türk Miras Hukukunda Tenkis. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2015.

17. Konferans/ Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler/Bildiriler:
Dipnotta:
1. Mehmet Akif Etgü, “Tarımsal Kalkınmanın Sağlanmasında Devletin Rolü”, 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tokat, Türkiye, 21-22-23 Haziran, 2019), s. 42.
2. Etgü, s. 42.
Kaynakçada:
Etgü, Mehmet Akif. “Tarımsal Kalkınmanın Sağlanmasında Devletin Rolü”. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tokat, Türkiye, 21-22-23 Haziran, 2019).

18. Yargı Kararları
Mahkeme adı kısaltması, Dairesi, Esas numarası, Karar numarası, Karar Tarihi, (Kararın Yayım Yeri)
Yarg. 4. HD., E. 2008/1699, K. 2008/13767, 10.11.2008, (Erişim kaynağı ya da bağlantısı)
AYM, E. 2015/17, K. 2015/20, 05.03.2015, (RG., 19.6.2015, S. 29391).
AİHM, Aydemir/Türkiye, 2568/2020, 05.03.2021, § 10.

19. Web Sayfası:
Örnek 1:
Dipnotta:
1. “Google Gizlilik Politikası”, (varsa sayfa ya da paragraf numarası) https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=tr, E.T. 31.08.2020.
2. “Google Gizlilik Politikası”.
Kaynakçada:
Google. “Google Gizlilik Politikası”. (varsa sayfa ya da paragraf numarası) https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=tr, E.T. 31.08.2020.

Örnek 2:
Dipnotta:
1. Jeremy Waldron, “The Rule of Law”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/rule-of-law/, E.T. 01.10.2021.
2. Waldron, “The Rule of Law”.
Kaynakçada:
Waldron, Jeremy. “The Rule of Law”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition). Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/rule-of-law/, E.T. 01.10.2021.

 

Author Guidelines

Publication Principles

1. Law Journal of the Faculty of Law of Erzincan Binali Yıldırım University (EBYU-JoL) is a scientific, peer-reviewed and national journal.
2. The publication language of the journal is Turkish, English, German and French.
3. 3. The journal is published twice a year, in June and December. The latest deadline for submission of the June issues of the Journal is at 31st of April; and the latest deadline for submission of the December issue is at 31st of October. The studies submitted after these dates will be contained in the publication evaluation list for the next issue.
4. Studies submitted to the Journal should be related to the public law, private law or economy-finance fields and should not been published in any other Journals or sent for the publication. Any works that have been sent to the Journal will be accepted as the commitment of the author on this matter.
5. The Journal contains studies, such as article, case analysis, translation, evaluation of legal rules and book criticism. Whether all these submitted studies will be published or not is decided by the Editorial Board. A copy of the translations in the original language should be sent. In translations, it is also essential to get a writing permission from the rights holders on the original work in accordance with the Intellectual Property Law for the translating authors.
6. The papers should be sent to the e-mail address of the Journal (dergihukuk@erzincan.edu.tr) as the Microsoft Word format and should be prepared in accordance with the writing rules of the Journal. The submitted paper should not contain any statement that would identify the author. In the e-mail the author should indicate his/her name, academic title (if any), the ORCID number, the institution he/she works for, contact details, telephone number and e-mail address. In addition, one hard copy of the papers that is sent to the postal address of the Erzincan Binali Yıldırım University Law Faculty (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Mimar Sinan Mah. 24070 Merkez/Erzincan) is acceptable too.
7. In the submitted papers only the name of the author should be included under the title of the work on the first page. Academic title, the university, the faculty and department, ORCID number and the official e-mail address should be indicated respectively in the footnote that should be created with the (*) symbol next to the name.
8. The first examination of the papers will be completed by the Editor and then submitted to the Editorial Board. If the result of the plagiarism report exceeds the rate determined by the Editorial Board; if there are unusual and major spelling and writing mistakes; if the submitted study is non-compliance with the scientific criteria; if it is determined that the work does not match with the publication principles, the submitted study will be rejected by the Editorial Board. The final discretion about the publication of the submitted works belongs to the Editorial Board of the Journal.
9. In accordance with “the objective evaluation principle”, after the initial examination of the submitted works that is completed by the Editor, all of the studies are submitted to the review of at least two referees in the relevant interested areas, who have a higher academic degree than the author. The authors are not informed about the peer-reviewed process. The studies to be published in the journal are subject to the double blind refereeing. According to the referees report, the submitted works can be published or can have minor/major corrections or can be rejected. The authors are informed as soon as possible about the referees report.
10. If one of the reports from the referees is negative and the other is positive, the Editorial Board has a discretion on whether to send it to a third referee or not. The study shall not be published if the third referee report is also negative. In case the referees request corrections in their reports, the author cannot make any substantial changes other than the corrections that are specified by the referees. After these corrections are completed by the author, peer review can be applied again in accordance with the recommendations of the referees. Unpublished works shall not be sent back to the authors.
11. Papers, the peer review process of which are not completed within the time limit, may be published in the next issue of the Journal, unless the work is not withdrawn by the author.
12. If the papers are accepted for the publication, Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Law will have all copyrights on the submitted works including publishing them as full text in any format. It is deemed to be accepted by the authors that no royalties will be paid.
13. Responsibilities for the views and opinions in the published studies of the Journal belong to the author or authors.

Citation and Writing Rules

1. The manuscripts to be submitted should be in Times New Roman, 1.5 lines spacing of the main text and 12-type size. Footnotes should be prepared in 10-font size and the work should not be exceed 50 pages (this number of pages is valid for the specified format, it may increase after the layout). Footnotes should be indicated at the bottom of the page. Footnote text should be justified and written with 3 pt spacing. At the end of the work, there should be a bibliography, where all the sources used in the study are listed according to the surnames of the authors.
2. In the studies submitted to the Journal, both Turkish and English titles, abstracts consisting of at least 100 and maximum 200 words, and key words consisting of at least 5 and maximum 10 words must be indicated.
3. The text should be written as justified on both sides. Automatic titles of Microsoft Word should not be applied in the studies. Direct or abbreviated quotations should be italics and indicated in quotation marks. One character space should be left after all punctuation marks.
4. In the first time using of abbreviations for the name or title, the abbreviations should be specified in parentheses after the original word.
5. The introduction, conclusion and bibliography should be written in bold and with the all capital letters without numbering.

ABSTRACT
INTRODUCTION

I. ALL LETTERS CAPITALIZED
A. First Letters Capitalized
1. First Letters Capitalized
a. First Letters Capitalized
1) First Letters Capitalized
a) First Letters Capitalized and Italicized.

CONCLUSION
REFERENCES

In cases where there is no rule in the citation method detailed below, the Chicago citation system should be followed. For the integrity of the Journal, the examples shown below should be followed. For more examples, see ErLR Writing Rules (https://dergipark.org.tr/en/pub/ebyuhfd/writing-rules).

Book with a Single Author
1. In the Footnote
Ayhan Döner, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s. 24.

2. Repetitive citations
Döner, s. 24.

3. Cites to different works of the same author
Döner, İnsan Hakları, s. 24.

4. In the Bibliography
Döner, Ayhan. İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi. 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s. 24.

Book with Two Authors
İbrahim Özbay/Taner Emre Yardımcı, Tebligat Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 60.

Book with Three Authors
Bihterin Vural Dinçkol/Mehmet Akad/Nihat Bulut, Genel Kamu Hukuku, 15. Baskı, Der Yayınları, İstanbul 2019, s. 34.

Book with More than Three Authors
Cem Baygın ve diğerleri, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – III (Eşya Hukuku), 1. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 10.

Article
Sururi Aktaş, “Hukuk Kavramının Analizi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 67, S. 2, Y. 2018, (227-252), s. 25.

Thesis
Muhammet Emin Ruhi, 1982 Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet ve Özelleştirme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, s. 79.

Judicial Decisions
Yarg. 4. HD., E. 2008/1699, K. 2008/13767, 10.11.2008, (Erişim kaynağı ya da bağlantısı)
AYM, E. 2015/17, K. 2015/20, 05.03.2015, (RG., 19.6.2015, S. 29391).